Juridische Functies Beroepen Uitleg en Informatie. Welke juridische functionarissen en beroepen zijn er? Wat houdt elke juridische functie precies in? Is er sprake van een beschermd beroep? Wat houdt deze bescherming precies in? Op deze pagina juridische functionarissen beroepen uitleg en informatie zijn alle antwoorden te vinden.

Juridische Functies Beroepen Uitleg en Informatie

Er zijn heel wat verschillende juridische functies beroepen en rollen. Veel functies en beroepen zijn beschermd, maar zeker niet altijd. Op deze overzichtspagina juridische functies beroepen is uitgebreide uitleg en informatie te vinden over alle verschillende rollen en de inhoud van elke rol.

Overzicht Juridische Functies en Beroepen

Advocaat

Een advocaat is een man of vrouw, ook wel raadsman genoemd, die een studie rechten succesvol heeft afgerond en lid is van de Nederlandse Orde van Advocaten. De advocaat staat kan een verdachte, gedaagde of slachtoffer bijstaan in gerechtelijke procedures. Het beroep van advocaat is wettelijk beschermd. Misbruik ervan is strafbaar. Op Legalista kun je waarderingen van advocaten vinden gedaan door bezoekers.

Bewindvoerder

Als iemand door de lichamelijke of geestelijke situatie waarin deze persoon zich verkeerd niet in staat is om zelf te handelen kan een rechter een beslissing nemen om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder beheert daarna het vermogen en de goederen van de persoon die onder bewind is gesteld. Hierover moet de bewindvoerder trouwens wel formeel verantwoording afleggen.

Curator

De curator is een door de rechtbank aangewezen persoon die verschillende rollen kan hebben.

  • Bij een faillissement is de door de rechter aangewezen curator verantwoordelijk zoveel mogelijk te gelde maken van het vermogen van de persoon of organisatie die failliet is gemaakt en het op de juiste manier verdelen ervan onder de schuldeisers
  • Als een persoon handelingsonbekwaam is kan de rechtbank iemand aanwijzen die namens deze persoon kan optreden. Dit is ook bekend onder het begrip onder curatele stellen.
  • In een situatie in het familie- of jeugdrecht waarin een ouder of voogd niet in staat is om goed voor de belangen van een kind op te kunnen treden of dit niet wil doen, kan een rechter een bijzondere curator aanstellen die deze taak op zich neemt.

Dader

Als een rechter vindt dat op basis van wettig en en overtuigend bewijs duidelijk is geworden dat een persoon een strafbaar feit heeft gepleegd wordt deze aangeduid als dader.

Getuige à charge

Als de Officier van Justitie in een strafzaak een getuige oproept dan wordt dit een getuige à charge. Meestal legt deze getuige een verklaring af die belastend is voor de verdachte. Hiervoor wordt dus het van oorsprong Franse begrip à charge gebruikt.

Getuige à decharge

Een getuige à decharge is wordt door de verdediging in een strafzaak opgeroepen en legt meestal een ontlastende verklaring voor de verdachte af.

Griffie

Met de griffie wordt de administratieve afdeling van een gerecht aangeduid.

Hulpofficier van justitie

Dit is een hogere politiefunctionaris die een speciale opleiding heeft gehad en het Openbaar Ministerie assisteert. Hij of zijn heeft speciale bevoegdheden die kunnen worden ingezet bij de opsporing en vervolging.

Kinderrechter

Een kinderrechter behandelt strafzaken van minderjarigen, kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Daarnaast is de kinderrechter ook verantwoordelijk voor civiele jeugdbeschermingszaken.

Landsadvocaat

De landsavocaat is een advocaat die namens het Rijk optreedt in rechtszaken of het Rijk juridisch advies geeft.

Mediator

Voordat geschillen voor de rechter worden gebracht, kun je ervoor kiezen om deze op te lossen met behulp van mediation. Deze vorm wordt vaak ingezet bij echtscheiding, arbeidsgeschillen en geschillen tussen overheid en burger. Over het algemeen zijn de kosten bij het oplossen van geschillen via de mediatior veel lager dan als er een rechtszaak gevoerd moet worden. Op Legalista kun je waarderingen van mediators vinden gedaan door bezoekers.

Notaris

Een notaris is een gespecialiseerde jurist die de bevoegdheid heeft om zogenaamde authentieke akten op te maken. Dat wil zeggen officieel vastgelegde en door de notaris gewaarborgde afspraken tussen partijen. Het beroep van notaris is beschermd. Elke notaris moet aangesloten zijn bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB. Op Legalista kun je waarderingen van notarissen vinden gedaan door bezoekers.

Officier van Justitie

De Officier van Justitie is de leidinggevende tijdens het onderzoek naar een strafzaak. Op basis van het onderzoek bepaalt hij of zij om de zaak voor de rechter te brengen, te schikken of de seponeren. Tijdens de rechtszaak is de Officier van Justitie de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie die de feiten voorlegt aan de rechter op basis waarvan de rechter moet beslissen of er voldoende wettig en overtuigend bewijs is om een verdachte te veroordelen. De Officier van Justitie mag een verdachte verhoren en getuigen oproepen en ondervragen, ook die van de verdediging. In het zogenaamde requisitor dat de Officier van Justietie tijdens de rechtszitting houdt, worden alle feiten die zijn verzameld op een rij gezet en een voorstel gedaan voor de strafmaat.

Politierechter

Dit is een rechter bij de rechtbank die vrij eenvoudige zaken in behandeling neemt waarvoor een maximale gevangenisstraf staat van 1 jaar en hierover alleen uitspraak doet.

President

De voorzitter van een rechtszaak waarbij meerdere rechters betrokken zijn wordt president genoemd. Dit kan voorkomen bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.

Raadsheer

Een rechter bij het gerechtshof als de Hoge Raad, zowel man als vrouw, wordt raadsheer genoemd.

Raadsman

Mannelijke advocaat.

Raadsvrouw

Vrouwelijke advocaat.

Rechter-commissaris

Dit is een rechter die een onderzoek leidt naar één of meerdere strafbare feiten.

Reclasseringsambtenaar

Dit is een medewerker van de reclassering die de veroordeelde helpt bij de herintreding in de maatschappij. Ook controleert de reclasseringsambtenaar het bedrag van de veroordeelde tijdens de periode van herintreding en rapporteert hierover aan de rechter.

Verdachte

Dit is een persoon waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd. Pas nadat de rechter op basis van wettig en overtuigend bewijs uitspraak heeft gedaan kan een verdachte worden aangemerkt als dader.


Bijpassende Informatie