Rechtsgebieden Overzicht Welke Rechtsgebieden Zijn Er? In principe zijn er maar drie rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. Toch worden de specialisaties en aandachtsgebieden in het recht ook aangeduid als een rechtsgebied. Op deze pagina rechtsgebieden overzicht kun je informatie en uitleg vinden over deze rechtsgebieden en specialisaties en aandachtsgebieden.

Rechtsgebieden overzicht Welke rechtsgebieden zijn er?

In de rechtspraak is er in Nederland officieel sprake van drie rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. Daarnaast is er een flink aantal juridische specialisaties die ook vaak als een rechtsgebied worden aangeduid. Voor de duidelijkheid wordt hierover op deze pagina ook informatie en uitleg gegeven.

Rechtsgebieden Overzicht

De informatie over in het rechtsgebieden overzicht is alfabetisch ingedeeld.

Appèl

Dit is een ander woord voor hoger beroep.

Arrondissement

Een arrondissement is een rechtsgebied dat onder de verantwoordelijkheid van één rechtbank valt. Nederland kent sinds 11 januari 2013 elf arrondissementen.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is één van drie echte rechtsgebieden. In het bestuursrecht worden zaken afgehandeld tussen de overheid en de burger, bedrijven en organisaties. Ben je het niet eens met de beslissing van een overheidsinstantie, heb je hiertegen al bezwaar gemaakt, maar is dit afgewezen dan kun je in beroep gaan tegen de beslissing bij de bestuursrechter.

Burgerlijk Recht

Zie Civiel Recht.

Cassatie

Met cassatie of in cassatie gaan wordt bedoeld het in hoger beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een uitspraak die door een lagere rechtbank is gedaan.

Civiel Recht

In civiel recht zijn zaken geregeld waarbij sprake is van conflicten tussen particulieren, organisaties en bedrijven. Dit kunnen zaken zijn tussen particulieren onderling, maar ook tussen organisaties en particulieren. Daarnaast worden juridische conflicten tussen bedrijven en organisaties onderling ook via het cibiel recht geregeld. Het civiel recht is één van de drie “echte” rechtsgebieden. Er wordt trouwens ook wel gesproken van burgerlijk recht.

Dagvaarding

De dagvaarding is een formele, schriftelijke, oproep om voor een gerecht te verschijnen.

In het Nederlandse erfrecht is wettelijk geregeld wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als deze persoon komt te overlijden. Dit erfrecht is in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. In de wet wordt er trouwens in plaats van erfrecht gesproken over erfopvolging.

Enkelvoudige kamer

Een zitting waarbij slechts één rechter uitspraak doet. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de politierechter, kinderrechter of president tijdens een kort geding.

Grondwet

De grondrechten en plichten van Nederlandse burgers zijn in de Grondwet vervat. Ook zijn in de Grondwet de bevoegdheden van de Koning, het parlement en de ministers, hoe wetten kunnen worden gemaakt en hoe de rechtspraak werkt vastgelegd. Wijzigingen in de grondwet kunnen alleen met ten minste tweederde meerderheid in het Nederlandse parlement worden doorgevoerd.

Herziening

Als er zich na een onherroepelijke uitspraak in een rechtszaak een nieuw gegeven heeft voorgedaan dat ten tijde van de terechtzitting nog niet bekend was bij de rechter dan kan er een herziening worden aangevraagd bij de Hoge Zaak. De Hoge Raad kan op basis van deze informatie de zaak te heropenen of niet.

Hippisch Recht

Hippisch recht is een juridisch specialisme dat alles beslaat dat te maken heeft met paardrijden, het houden van paarden en de handel in paarden en pony’s Dit kan zowel gaan over aansprakelijkheid bij ongevallen en schade veroorzaakt door paarden, zaken die kunnen spelen bij de handel in paarden en juridische zxaken rondom professionals die zich met paarden bezighouden…hippisch recht >

Hoger Beroep

Als je het niet eens bent met het vonnis van een rechter is er de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dit wordt ook wel een appèl genoemd. Er wordt dan een uitspraak gevraagd van een hogere rechter. Nadat een zaak bij de rechtbank is behandel kan er hoge beroep worden aangetekend bij een gerechtshof. Is iemand het niet eens met een uitspraak van een gerechtshof dan kan er een zogenaamd cassatie verzoek worden ingediend bij de Hoge Raad.

Hoge Raad

De Hoge Raad is de hoogste rechtbank van Nederland. Zelf stelt de Hoge Raad geen feiten vast maar bekijkt of de lagere rechtsorganen bij de totstandkoming van de uitspraak het recht op de juiste wijze heeft toegepast.

Jeugdstrafrecht

Als er sprake is van strafbare feiten gepleegd door minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar wordt bij de beoordeling en veroordeling gebruik gemaakt van het jeugdstrafrecht. Hierin zijn de straffen over het algemeen veel lager en hebben jeugdstrafrechtzaken meestal een hogere mate van vertrouwelijkheid omdat kinderen als te kwetsbaar worden beschouwd om deze publiekelijk te behandelen. Kinderen tot 12 kunnen niet vervolgd en gestraft worden.

Hoger Beroep

Als je het niet eens bent met het vonnis van een rechter is er de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dit wordt ook wel een appèl genoemd. Er wordt dan een uitspraak gevraagd van een hogere rechter. Nadat een zaak bij de rechtbank is behandel kan er hoge beroep worden aangetekend bij een gerechtshof. Is iemand het niet eens met een uitspraak van een gerechtshof dan kan er een zogenaamd cassatie verzoek worden ingediend bij de Hoge Raad.

Kinderrechter

Een kinderrechter behandelt strafzaken van minderjarigen, kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Daarnaast is de kinderrechter ook verantwoordelijk voor civiele jeugdbeschermingszaken.

Kort Geding

Vereist een civiele zaak een zeer snelle behandeling dan kan er een Kort Geding worden aangespannen waarbij een rechter snel een voorlopige uitspraak kan doen. Na deze uitspraak kunnen partijen nog wel naar de rechter gaan voor een uitspraak. Dit wordt een bodemprocedure genoemd.

Landsadvocaat

De landsavocaat is een advocaat die namens het Rijk optreedt in rechtszaken of het Rijk juridisch advies geeft.

Letselschade

Met het begrip letselschade wordt alle schade die is ontstaan als gevolg van een ongeval of een situatie waaraan u blootgesteld…letselschade >

Meervoudige kamer

Bij een zitting waarbij ten minste drie rechters tot een uitspraak moeten komen wordt gesproken van een meervoudige kamer. Hiervan is vooral sprake bij grote en gecompliceerde rechtszaken.

Meineed

Als een getuige tijdens een rechtszitting opzettelijk niet de waarheid spreekt en dus liegt is er sprake van meineed.

Militair Recht

Strafzaken die te maken hebben met militairen in functie worden behandeld door de Militaire Kamer die is ondergebracht bij de rechtbank Arnhem.

Moord

Er is sprake van moord als er overtuigend bewezen is dat iemand opzettelijk en met voorbedachte rade om het leven is gebracht. Is dit het geval dan kan een rechtbank als maximale straf levenslang opleggen.

Officier van Justitie

De Officier van Justitie is de leidinggevende tijdens het onderzoek naar een strafzaak. Op basis van het onderzoek bepaalt hij of zij om de zaak voor de rechter te brengen, te schikken of de seponeren. Tijdens de rechtszaak is de Officier van Justitie de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie die de feiten voorlegt aan de rechter op basis waarvan de rechter moet beslissen of er voldoende wettig en overtuigend bewijs is om een verdachte te veroordelen. De Officier van Justitie mag een verdachte verhoren en getuigen oproepen en ondervragen, ook die van de verdediging. In het zogenaamde requisitor tijdens de rechtszitting worden alle feiten

Sportrecht

Dit is het een verzamelnaam voor alle juridische zaken die te maken hebben met sporter, sportverenigingen, sportbesturen en sportbonden. Alhoewel het één rechtsgebied lijkt is dit niet het geval. Zaken die met sportrecht te maken hebben kunnen verschillende rechtsgebieden beslaan waardoor het niet zo’n eenduidig specialisme is als het op het eerste gezicht lijkt…sportrecht >

Strafrecht

Het strafrecht is het officiële rechtsgebied waarin door een strafrechter bepaald wordt of een persoon een strafbaar feit heeft gepleegd en hiervoor een straf moet krijgen of niet. Een speciaal onderdeel van het strafrecht is het jeugdstrafrecht omdat dit de grenzen van de drie rechtsgebieden kan overstijgen.

Wraking

Als een partij denkt dat een rechter partijdig is in een zaak dan kan er een wrakingsverzoek worden ingediend. Een aantal andere rechters gaan na of het verzoek tot wraking gegrond is of niet. Wordt het verzoek gegrond verklaard dan wordt de betreffende rechter vervangen. Wordt het verzoek ongegrond verklaard dan gaat de rechtszaak verder met dezelfde rechter.


Bijpassende Informatie