1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) en de privacyverklaring, die beschikbaar is op de website van de Legalista B.V. (‘Legalista’), zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Legalista en een gebruiker van de website van Legalista (de ‘Website’), alsmede op alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

1.2 De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

2. Diensten
2.1 Legalista faciliteert een online platform waarop particulieren en bedrijven (de “Cliënten”) in contact kunnen komen via ons (software) systeem met advocaten, notarissen, juristen en mediators (de “Opdrachtgevers”) voor het uitvoeren van juridische opdrachten en mediations. De Opdrachtgevers krijgen daarbij de mogelijkheid om zich te profileren en om te publiceren op de Website. De tarieven voor de diensten die Legalista in rekening brengt bij de Opdrachtgevers staan vermeld op de Website.

2.2 De Legalista geeft zelf geen juridisch advies en is niet gebonden aan de gedragsregels (zoals die van de Nederlandse Orde van Advocaten, De Koninklijke Notariële Beroepsvereniging en de Nederlandse Vereniging van Mediators ) waaraan de Opdrachtgevers (advocaten, notarissen, mediators) zijn gebonden.

2.3 Bij het inschakelen van derden zal Legalista zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever. Legalista is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

3. Gebruik van de Website
3.1 De Opdrachtgevers en de Cliënten kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en tarieven die Legalista verstrekt en publiceert.

3.2De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle aan Legalista verstrekte gegevens en informatie, juist en volledig zijn.

3.3 Legalista behoudt zich het recht voor om aan zijn verstrekte gegevens en informatie door een Opdrachtgever aan te passen alvorens deze aan Cliënten te presenteren en/of op de Website te publiceren.

3.4 Legalista is te allen tijde bevoegd om profielen, blogs en andere informatie van een Opdrachtgever aan te passen of te verwijderen zonder restitutie van het reeds door deze Opdrachtgever aan Legalista betaalde bedrag.

3.5 Indien een Opdrachtgever geen gebruik meer wil maken van de diensten van Legalista (anders dan Abonnementen), dan kan de Opdrachtgever te allen tijde schriftelijk verzoeken om uit het bestand van Legalistate worden verwijderd. De beëindiging van de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Legalistakomt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging van Legalista, die in beginsel binnen twee weken na de datum van het verzoek van de betreffende Opdrachtgever plaats zal vinden en zal per de datum van de bevestiging effectief zijn.

4. Abonnementen
4.1 Opdrachtgever sluit een abonnement af met Legalista om diensten af te nemen (‘Abonnement’).

4.2 Legalista heeft een aantal Abonnementen. De inhoud van de Abonnementen staat vermeld op de Website.

4.3 Voor gebruikmaking van de diensten is door de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd. De hoogte is afhankelijk van het type Abonnement.

Het Abonnement duurt ten minste één jaar en wordt op de verlengingsdatum automatisch verlengd met één jaar. Na verlenging is het abonnement per direct opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.

4.5 Opzegging van het Abonnement dient te geschieden middels schriftelijke opzegging aan het postadres van Legalistate of per e-mail (info@Legalista.nl).

5. Tarieven en betaling
5.1 Het abonnementsgeld is voor ieder jaar telkens bij vooruitbetaling verschuldigd. De betaling van facturen van Legalista dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Legalista invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande factuur – ten laste van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. Wijst een Opdrachtgever een derde aan die een factuur van Legalista zal voldoen, dan blijft deze Opdrachtgever, naast die derde, hoofdelijk aansprakelijk.

5.3 Legalista behoudt zich te allen tijde het recht om zijn tarieven aan te passen en de invulling en de voorwaarden van de dienstverlening te wijzigen. Indien die wijzigingen naar inschatting van Legalista voldoende significant zijn, zal Legalista Opdrachtgevers daarvan op de hoogte brengen.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De Opdrachtgever en de Cliënt vrijwaren Legalista, zijn werknemers en de aan zijn gerelateerde partijen, voor iedere aanspraak van een derde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangt met de door Legalista voor de Opdrachtgever en de Cliënt verrichte werkzaamheden en de Opdrachtgever en de Cliënt zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan Legalista vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Legalista en/of zijn werknemers.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van Legalista jegens Opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met zijn diensten, is beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van € 1.200 (twaalfhonderd euro).

6.3 De Legalista zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer hij bij de uitvoering van zijn diensten derden inschakelt. De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden gelden ook voor het geval Legalista aansprakelijk is voor de fouten van door Legalista ingeschakelde derden of voor het niet of niet deugdelijk functioneren van door Legalista bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, noch voor storingen (in het netwerk van) de Website of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.

6.4 De Opdrachtgever machtigt De Legalista om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

6.5 Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt zes maanden nadat de gelaedeerde bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.

6.6 Legalista neemt bij de beveiliging van de gegevens van zijn Opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van hem kan worden verwacht. Legalistais niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Legalista betrachte zorg. Legalista is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

7. Overige bepalingen
7.1 Legalista behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen te maken aan het ontwerp of functioneren van haar website. Hieronder valt onder andere het mechanisme op grond waarvan de Opdrachtgevers worden beoordeeld (het rating mechanisme) en/of aan de wijze waarop de Opdrachtgevers door Cliënten via de Website worden gevonden (het zoekalgoritme).

7.2 Naast Legalista kunnen ook alle personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van werkzaamheden of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten een beroep doen op de Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

7.3 De aan Legalista verstrekte informatie en gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, indien deze als zodanig worden aangeduid of als Legalista redelijkerwijs wist of kon weten dat deze vertrouwelijk zijn. Legalista is bevoegd om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, indien Legalista hiertoe op grond van de wet en/of op instructie van een daartoe bevoegd (overheids)orgaan verplicht is.

7.4 Legalista heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Website.

7.5 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

7.6 De rechtsverhouding tussen de cliënt en Legalista is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de opdrachtgever Legalista.

Legalista is gevestigd in Voorschoten, Burgemeester van der Hoevenlaan 42 en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69517774.